Tietosuojaseloste (Toimitussopimuksen ja Palveluehtojen liite)

Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme valmistamaamme tai kokoamaamme ma-teriaalia, ohjelmistoa, ratkaisua, palvelua tai tuotetta (jäljempänä yhdessä tai erikseen ‘Palvelut’) liittyen. Tämä seloste liitetään Toimitussopimukseemme sekä Palveluehtoihimme (https://myyntimaatio.fi/palveluehdot/).

1. Rekisterinpitäjä

Myyntimaatio Oy
Y-tunnus: 2904998-3
Osoite: Työpajankatu 10 C 5, 00580 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
Tom Efrati
Osoite: Työpajankatu 10 C 5, 00580 Helsinki
Sähköposti: tom.efrati@myyntimaatio.fi

2. Rekisteröityjen ryhmät

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme Palvelujen tilaajista, käyttäjistä, yrityskäyttäjistä ja yritysten yhteyshenkilöistä sekä muista henkilöistä, joiden henkilötietojen käsittelyä Palvelujen tarjoaminen, vastaanottaminen ja niistä sopiminen edellyttävät.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Palvelujen tarjoamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksissa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Lain sallimissa rajoissa voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksissa.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti Palveluja koskevan toimitussopimuksen toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelujen tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi. Yksittäisten tietojen osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi tai lakisääteiseen velvollisuuteemme käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksen tai kirjanpidon tarkoituksia varten.

5. Käsiteltävät tiedot

Yritystietojen lisäksi käsittelemme seuraavia tilaajiin, toimitussopimuksen yhteyshenkilöihin ja asiakkaiden yhteystietoihin liittyviä tietoja:

  • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä muut käyttäjän itse antamat tiedot
  • käyttö- ja sopimushistoria, sisältäen tiedot mm. varauksista, tilauksista sekä mahdollisista palautteista, yhteydenotoista, laskutuksesta ja perinnästä
  • Palvelujen käyttöä koskevat tekniset tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot (esim. evästeiden keräämä tieto)
  • asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot (mukaan lukien suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset)

6. Tietojen luovutukset

Palvelujen tilaaminen voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja itsenäisesti tilauksen tai varauksen toteuttamista sekä mahdollisia muita erikseen ilmoittamiaan tarkoituksia varten.

Lisäksi alihankkijamme ja palveluntarjoajamme saattavat käsitellä tietojasi sikäli kuin se on tarpeen Palvelujen toteuttamiseksi tai liiketoimintamme kehittämiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme tavanomaisia tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita yrityspalveluita varten sekä toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille liiketoimintamme käyttöön tai mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti tarvetta siirtää tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Palvelujen tarjoamiseksi. Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan kuitenkin lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuen suostumukseesi tai tarpeeseen siirtää tiedot kanssasi solmitun tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi taikka muista teknisistä syistä tai sovellettavan lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

7. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn, kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen mahdollisiin asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Kuitenkin siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

8. Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus tai tarve. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme.
  • Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauk-sissa oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
  • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinointiviesteistä, joita lähetämme sinulle.
  • Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus.


Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

Sinulla on myös halutessasi oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteys-tiedot löydät osoitteesta: https://tietosuoja.fi


10. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Päivitetyn tietosuojaselosteen löydät osoitteesta:
https://myyntimaatio.fi/toimitussopimuksen-tietosuojaseloste